Prevádzkovateľ eshopu BizParter Group, s.r.o, so sídlom v Poprade, IČO: 44 071 019 prehlasuje, že Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.


1. Ochrana osobných údajov


Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neopravnenému prístupu k nim.
Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie, platobné údaje a nepovinné údaje. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registráciu, súhlasu so zasielaním marketingových informácií, recenzií a ďalšie podľa uvedeného rozsahu.,

Ako vaše osobné údaje využíváme?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k nasledujúcim účelom:


Potom budú vaše osobní údaje zmazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania.

2. Informácie, ktoré s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli čo najlepšie služby a relevantný obsah,, zhromažďujeme informácie o tom, ako je naša webová stránka využívaná. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané. V prípade, že s nami nechcete zdieľať tieto informácie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas so zasielaním marketingových informácií môžte kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily alebo nás môžete kontaktovať na kontaktoch uvedených v eshope (časť Kontakt).

3. Poskytovatelia služieb

Aby sme boli schopní poskytovať Vám kvalitné služby, nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softwérov a služieb. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymeňujeme s tretími stranami za účelom obchodovania.

4. Vaše práva

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

Právo na kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR)

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na prístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali v písomnej forme, budú vám poskytnuté písomne, ak to bude technicky možné. Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok).

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR)

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR)

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR)

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať (čl. 21 GDPR)

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.  V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť (čl. 77 GDPR)

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame bez právneho dôvodu alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk

5. Zabezpečenie

Zabezpečovacie služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme Vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.